ترکمتر اسلیپر

ترکمتر اسلیپر

عملکرد ترکمتر های اسلیپر شبیه ترکمترهای تقه ای می باشد یعنی توسط شاخصی که برروی پایین دسته  قرار دارد نیروی مورد نظر تنظیم میشود.تفاوت کارکرد آن با ترکمتر تقه ای در این است که وقتی به گشتاور تنظیم شده رسید به جای صدای تقه زمان اعمال نیرو رد میشود و پیچ را سفت نمیکند.

برخی برندها