پیچ گوشتی دوسو چهارسو LICOTAلیکوتا

Detail Group

کارخانه سازنده: 

برخی برندها