شیار زن (Serrating Tools) ایرتول Airetool آمریکا

Detail Group

کارخانه سازنده: 

برخی برندها