ترکمتر ساعتی JETCO آمریکا

مشخصات کلی

بررسی کلی

ترکمتر های ساعتی JETCO آمریکا از 0 تا 2000 نیوتن متر

در رنج های :

1-  مدل D1-30IN از 0 تا 3.5 نیوتن متر (0-30 in. lb)

2-  مدل D1-75IN از 0 تا 9 نیوتن متر(0-75 in.lb)

3- مدل D1-150IN از 0 تا 13 نیوتن متر(0-150 in. lb)

4- مدل D1-250IN از 0 تا 30 نیوتن متر(0-250 in. lb)

5- مدل D1-600IN از 0 تا 70 نیوتن متر(0-600 in. lb)

6- مدل D1-50F از 0 تا 70 نیوتن متر(0-600 in. lb)

....

مشخصات فنی
Part Number Range Graduations Drive Length Case Weight (lb) Memory Needle
D1-30IN 0-30 in. lb. / 0-3.5 N. m. .5 in. lb. / .1 N. m. 1/4" 11" Plastic Blow Molded 1.6 lb YES
D1-75IN 0-75 in.lb. / 0-9 N. m. 1 in. lb. / .2 N. m. 1/4" 11" Plastic Blow Molded 1.6 lb YES
D1-150IN 0-150 in. lb. / 0-13 N. m. 2 in. lb. / .5 N. m. 3/8" 11" Plastic Blow Molded 1.6 lb YES
D1-250IN 0-250 in. lb. / 0-30 N. m. 5 in. lb. / .5 N. m. 3/8" 11" Plastic Blow Molded 1.6lb YES
D1-600IN 0-600 in. lb. / 0-70 N. m. 10 in. lb. / 2 N. m. 3/8" 11" Plastic Blow Molded 1.6 lb YES
D1-50F 0-50 ft. lb. / 0-70 N. m. 1 ft. lb. /2 N. m. 3/8" 11" Plastic Blow Molded 1.6 lb YES
 
Part Number Range Graduations Drive Length Case Weight (lb) Memory Needle
D3-175F 0-175 ft. lb. / 0-250 N. m. 5 ft. lb. / 5 N . m. 1/2" 21.5" Plastic Blow Molded 3.0 YES
D3-250F 0-250 ft. lb. / 0-350 N. m. 5 ft. lb. / 10 N. m. 1/2" 21.5" Plastic Blow Molded 3.0 YES

 

Part Number Range Graduations Drive Length Case Weight (lb) Memory Needle
D4-350F 0-350 ft. lb. / 0-480 N. m. 10 ft. lb. / 10 N. m. 3/4" 25.75" Plastic Blow Molded 7 YES
D4-600F 0-600 ft. lb. / 0-800 N. m. 10 ft. lb. / 25 N. m. 3/4" 25.75" (48" with extension) Plastic Blow Molded 10 YES

 

Part Number Range Graduations Drive Length Case Weight (lb) Extension Handle
1000FD40 0-1000 ft. lb. / 1-1400 N. m. 20 ft. lb. / 25 N. m. 1" 77" Metal 20 1 Standard
1000FD4-E 1-1000 ft. lb / 0-1400 N. m. 20 ft. lb. / 25 N. m. 1" 77" Metal 20 1 Standard

 

 

برخی برندها