ترکمتر کمرشکن

ترکمتر کمرشکن

 تقریبا مانند ترکمترهای تقه ای عمل میکند با این تفاوت که وقتی به رنج تنظیم شده می رسد به جای صدای تقه از وسط خم می شود.

برخی برندها