ترکمتر شاهینی

ترکمتر شاهینی

دارای یک صفحه مدرج است که با اعمال نیرو گشتاور آن برروی این صفحه مدرج نمایش داده می شود.

برخی برندها