ترکمتر ساعتی

ترکمتر های ساعتی یا عقربه ای

از این مدل ترکمتربه دلیل بالا بودن دقت  نسبت به ترکمترهای دیگر  بیشتر در آزمایشگاه استفاده می شود.

نحوه کار: دارای دو عقربه می باشد.با هرمیزان اعمال گشتاور میزان نیروی اعمالی برروی صفحه قابل مشاهده می باشد. عقربه دوم بیشترین گشتاور اعمال شده را نشان میدهد.

 

برخی برندها