ترکمتر دیجیتال

ترکمتر دیجیتال

ازترکمتر دیجیتال به جهت اندازه گیری دقیق گشتاور براساس واحدهای اندازه گیری متفاوت استفاده می شود .

ترکمتر دیجیتال نسبت به بقیه ترکمترها از دقت عمل بیشتری برخوردار است .

این نوع ترکمتر امکان اتصال به کامپیوتر و انتقال اطلاعات به کامپیوتر به جهت تهیه گزارش استفاده می شود.

برخی برندها