ترکمتر تقه ای، ترکمتر جغجغه ای

ترکمتر تقه ای، ترکمتر جغجغه ای

در مدل های سری خور و سری ثابت وجود داردنحوه کار این ترکمتر به گونه ای است که با رسیدن به گشتاور تنظیم شده یک صدای تقه می دهد غالبا تنظیم از طریق دسته ترکمتر که در انتهای آن قرار دارد انجام میپذیرد.

برخی برندها