آچارهیدرولیک (ترکرنچ)مارک WREN سری Square Drive (درایوخور)

مشخصات کلی

بررسی کلی

آچارهیدرولیک (ترکرنچ)WREN

آچارهیدرولیک(ترکرنچ)  جهت بازو بسته کردن پیچ ها با نیروی گشتاور خاص .

فشار کاری 700 بار

نیروی گشتاور توسط فشار روغن قابل کنترل می باشد.

 درمدلهای:

1- ترکرنچ سری S (از 172  تا 36992 نیوتن)

2- ترکرنچ سری IBT( از 112  تا 72000نیوتن)

3-ترکرنچ سری MXTA(از 183تا 48666نیوتن)

مشخصات فنی

S Series

MXTA Series

IBT Series

کارخانه سازنده: 

برخی برندها